ZŠ a MŠDražovice

O nás

Školní družina

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků.

ŠD umožňuje docházku všem žákům naší školy.

Ve školním roce 2022/2023 má ŠD 1 oddělení.

1. oddělení: 1. – 4. ročník: vychovatelka: Petra Sokolová

                                         asistent pedagoga: Hana Musilová

 

Provozní doba ŠD:  7:00 – 7:30 hod.

                                            12:00 – 16:00 hod.

Cíle výchovy a vzdělávání ve ŠD:

Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání, dané školským zákonem, a o zejména:

  • rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání
  • osvojování si základů hodnot, na nich je založena naše společnost
  • získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se a působit na své okolí
  • výchova k smysluplnému využívání volného času

Odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti ŠD:

  • odpočinková činnost po obědě: relaxace na koberci, hry, výtvarné činnosti dle vlastní volby
  • zájmová činnost: činnost výtvarná, pracovně-technická, hudebně-pohybová, literárně-dramatická
  • rekreační činnost: pohyb v přírodě, na školním hřišti (za nepříznivého počasí v tělocvičně): pohybové, sportovní a míčové hry
  • klidový režim: pitný režim, svačina, čtení knih, povídání si
  • příprava na vyučování a další činnosti dle zájmu dětí: kreslení, dokončování výrobků, stolní nebo pohybové hry, hry s hračkami

Odchody dětí z družiny:

Počty přítomných žáků se během odpoledne mění – průběžně odchází do kroužků a domů. Časy odchodů jsou různé, vždy mezi dvanáctou a druhou hodinou, dále po patnácté hodině. V době od dvou do tří není možné žáky vyzvedávat, v tuto dobu se tráví čas pobytem venku. Čas a způsob odchodu žáka z družiny je zaznamenán v přihlášce do ŠD.

Odchylky od docházky žáka ze ŠD:

Má-li žák odejít z družiny v jiný čas či s jinou osobou, než je obvyklé a než je uvedeno v přihlášce, musí rodiče sdělit vychovatelce písemně. Nepřítomnost dítěte ve školní družině jsou rodiče povinni omluvit taktéž písemně.

Úhrada za ŠD: 

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno za úplatu. Úplatu hradí zákonný zástupce žáka zapsaného do ŠD. Výše úplaty je stanovena 150,- Kč měsíčně, platba bude probíhat dvakrát za školní rok a činí 750,- Kč za 1. pololetí (září leden) a 750,- Kč za 2. pololetí (únor-červen).