Informace pro rodiče

Provoz školní družiny je od 7 do 7:30 hodin a od 12 do 16 hodin.

Přihlašování a odhlašování

- Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizovnání námětů a stížností.
- O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
- Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitelka školy. Poplatek činí 100,- Kč/měsíc. Platbu lze uhradit čtvrtlětně(300,-Kč), pololetně (500,-Kč) nebo ročně (1000,-Kč). Pokud platba není uhrazena, žák družinu až do uhrazení poplatku nenavštěvuje.
- Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině taktéž oznámí písemně.
- V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáka do ŠD, pokud se údaj liší od zápisního lístku.
- Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno za základě písemných žádostí rodičů žáka!!!