Školní družina

    Na základní škole funguje po vyučování školní družina.

    Děti zůstávají v jedné ze tříd, kde mají možnost odpoledních aktivit v rámci výtvarné činnosti, dramatizace, tělovýchovy.

          Družina pracuje podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z ŠVP pro školní družinu. Činnosti byly plněny především dle ročního období ( podzim – draci, dýně, Mikuláš, Vánoce, Velikonoce,..), aktuálního počasí a konkrétní situace. Jedním z hlavních cílů je, aby byl pobyt pro děti zajímavý, poučný, ale především příjemný. V průběhu všech činností jsou děti vedeny k neagresivnímu chování, ke vzájemné spolupráci, zodpovědnosti a k samostatnému řešení problémů, k získávání různých znalostí a dovedností, vychovatelka je přizpůsobuje k věku dítěte a jejich individuálním schopnostem, jejich zájmům a také materiálním podmínkám ŠD. Děti se učí poznávat samy sebe, rozvíjet schopnosti sebeovládání a plánování smysluplného trávení volného času. Důraz také klademe na relaxaci a volný výběr činností dětí ve spolupráci s vychovatelkou. Paní vychovatelka se snaží podporovat děti v sebeobslužné činnosti a výchovně působit hlavně v oblasti mezilidských vztahů a v pravidlech slušného chování. Velké množství činností bylo spojováno s pobytem venku a v tělocvičně.

Děti se učily nejrůznějšími technikami rozvíjet své pracovní a výtvarné dovednosti. Děti vždy musí zapojit kreativitu a ta mnohým z nich opravdu nechybí. Ti, kteří neholdují kreativitě, věnují se stolním, společenským nebo výukovým hrám. Mnozí prvňáčci využívají stavebnic a skládanek.

V družině mohou děti používat PC s výukovými programy určené pro jejich ročník. Někteří žáci si v družině plní své domácí úkoly.

Vychovatelka úzce spolupracuje s vedením školy a s třídními učitelkami a snaží se vyhledávat nové náměty pro další rozvoj a činnost zájmového vzdělávání.