Dodatek provozního řádu - Covid-19

Dodatek provozního řádu - Covid-19

Dodatek č.1 Provoního řádu

Provoz mateřské školy Dražovice

ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19

v souladu s metodikou vydanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 17.8.2020

 1. Provoz mateřské školy
 • Mateřská škola bude otevřena v běžném provozu od 6.30 do 16.30 hodin od 1. září 2020.

 

 1. Epidemiologická opatření
 • Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 – tj. zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest. Děti, které mají kašel, rýmu a další uvedené příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, zákonný zástupce to doloží potvrzením lékaře.
 • Pokud se u dětí objeví některý z uvedených příznaků COVID-19 během dne, bude v ochranné roušce umístěno do samostatné místnosti. Následně bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne a telefonicky informuje dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Po návratu dítěte do MŠ bude vyžadováno potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a že může do kolektivu.
 • Pokud se ve třídě objeví dítě s prokázaným onemocněním Covid-19, bude mateřská škola postupovat dle pokynů krajské hygienické stanice.
 1. Příchod do mateřské školy
 • Při vstupu do mateřské školy si zákonný zástupce nasadí ochrannou roušku, vydezinfikuje ruce, zavede dítě do šatny, kde se dítě přezuje a převleče. Následně zákonný zástupce vyzuje obuv, přejde s dítětem do umývárny, kde si dítě pod jeho dohledem  důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem.
 • Následně předá zákonný zástupce dítě paní učitelce do třídy (zákonný zástupce do třídy nevstupuje).
 • Zákonný zástupce se zdržuje v mateřské škole pouze nezbytně nutnou dobu !!
 • Děti a ostatní zaměstnanci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.
 • Děti budou mít s sebou v šatně 1 roušku – pro případnou potřebu (v sáčku označeném jménem).
 1. Hygienická opatření
 • Děti budou vedeny k důkladnému mytí rukou. Budou používat jednorázové papírové ručníky nebo textilní ručníky.
 • Prostory MŠ budou často větrány, nejméně jednou za hodinu po dobu 5 minut.
 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.
 • Důkladné čištění všech místností bude prováděno nejméně jednou denně. Nejméně jednou denně bude prováděna dezinfekce toalet a umýváren.
 • Několikrát denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, audiozvonky).

 

 1. Stravování
 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.
 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití, nebudou si samy brát ani příbory. Pracovnice MŠ dětem vše připraví, při přípravě jídla a při dopomoci dětem budou pracovnice používat jednorázové rukavice.
 • Jídlo dětem budou servírovat pracovnice školní jídelny, budou mít zakrytá ústa a nos a jednorázové rukavice.

 

 1. Distanční výuka
 • Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy.

 

 1. Odchod dětí z MŠ
 • Opět při vstupu do budovy MŠ musí mít zákonný zástupce roušku a u vchodu si vydezinfikuje ruce.
 • V šatně se zákonný zástupce se zákonný zástupce dlouho nezdržuje

Vážení rodiče, sledujte, prosím, nástěnky v šatnách jednotlivých tříd. Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, popř. na celostátní úrovni MZd.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

 

 

Dražovice 25. 8.2020                                                                 Mgr. Jana Adamcová

                                                                                                                  ředitelka školy