Národní plán obnovy

Národní plán obnovy (dále jen NPO) je souhrnem reforem a investic financovaných Evropskou unií.  MŠMT se zaměřilo na finanční a metodickou podporu škol, čímž přispěje k proměně obsahu vzdělávání. V rámci této podpory školy obdrží finanční prostředky na vybavení pokročilými digitálními technologiemi. Školy si tak budou moci zakoupit digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí, např. robotické stavebnice, 3D tiskárny a pera, zařízení pro využití rozšířené či virtuální reality atd., ale také tablety, notebooky, chromebooky apod., pokud těmito základními digitálními technologiemi ještě nejsou školy vybaveny. Zároveň školy obdrží finanční prostředky na mobilní digitální technologie pro znevýhodněné žáky za účelem prevence vzniku digitální propasti. Formou bezplatné zápůjčky tak budou moci žáci využívat základní mobilní digitální zařízení, např. notebook, chromebook, tablet nebo software, aby se mohli zapojit v běžné výuce nebo distančním způsobem. Současně s tím je však zapotřebí, aby byly školy podpořeny metodicky a na školách byly funkční a bezpečné sítě. V tomto bude MŠMT školy podporovat a udělá maximum pro to, aby byla jejich digitální infrastruktura funkční a bezpečná. 

Priloha-1- PlakatDigitalizujeme.pdf (308332)

Projekt Doučování žáků z Národního plánu obnovy

   Projekt Doučování žáků z Národního plánu obnovy je určen žákům, kterým hrozí školní neúspěch, nebo u nich došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Je i pro žáky, kteří momentálně potřebují pomoci s vysvětlením nebo procvičením probíraného učiva například z důvodu příchodu po nemoci.

   Na naší základní škole probíhá doučování už od září a pokračuje i ve druhém pololetí. Doučování představuje formu individuálního přístupu k žákovi a pomoci všem potřebným dětem. Doučování se mohou zúčastnit všichni žáci, kteří momentálně potřebují něco vysvětlit nebo procvičit.

   Cílem projektu je pomoc a podpora žáků při dosahování úspěchů ve škole.

Doučování - logo (1).pdf (178254)

SPONZOŘI

Rostěnice, a.s.

Indrovi - výstavba pergoly na zahradě ZŠ

firma TOMAS - stavební materiál

p. Sotolář - zajištění dopravy, drobné stavební práce

JUHA s.r.o., IČO: 093 14 113, Sídlo: Příkop 2a, 602 00 Brno - hygienické potřeby

Stanislava Kachlíková - materiál do PČ a VV

Ľuba Zetochová - anglické knihy oro děti

Projekt "Sportovní trenéři do škol"

 

Školní projekt: Environmentální zahrada

Šablony III.

Šablony III – Škola pro všechny 2

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018360

 

Finanční podpora z EU je směřována k financování aktivit pro děti a žáky a vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ a ZŠ.

V MŠ jsou realizovány tyto aktivity – pozice školní asistent, projektové dny a sdílení zkušeností z různých MŠ.

K aktivitám v ZŠ patří – kluby pro žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, stáž pro pedagogické pracovníky, projektový den ve výuce.

 

Šablony II.

Šablony II – Škola pro všechny

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010752

 

Finanční podpora z EU je určena k financování aktivit pro děti a žáky v MŠ, ZŠ a ŠD a k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků.

V MŠ je finančně podpořena – pozice školní asistent, vzdělávání pedagogických pracovníků, zapojení odborníka z praxe do vzdělávání dětí, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, projektové dny mimo školu pro děti.

V ZŠ jsou realizovány tyto aktivity – další vzdělávání pedagogických pracovníků, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, metoda CLIL ve výuce – podpora výuky anglického jazyka, zájmové kluby pro žáky školy, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny mimo školu pro naše žáky.

Ve ŠD probíhají tyto aktivity – zájmové kluby pro žáky, sdílení zkušeností pedagogů z jiných ŠD.

 

 

Ovoce a mléko do škol

Projekt Olympijský běh

Projekt Zdravé zoubky (výchova ke zdravému životnímu stylu)

Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2019 (IV. etapa)

Strategie řízení a plánování ve školách a v územích (SRP - Národní pedagogický institut České republiky)

Sponzoři